Làm sao để tăng level Astra?

AstraCard.jpgĐể nâng cấp Astra, bạn có thể chọn thẻ Astra. Dùng nút‘astraicon.png’ để đến trực tiếp NPCliên quan, các Astra cần tăng trạng thái với các vật phẩm khác nhau. Chi tiết như bên dưới:

- Astra Cuze’s Faith cần: Emperor Salmon, Duranium, vàCrytals
- Astra Karol’s Guidancecần: Neveh Spice, Eveh Lumber, vàCrytals
- Astra Cristin’s Pridecần: Neveh Spice, Eveh Lumber, vàCrytals
- Astra Elin’s Peacecần: Emperor Salmon, Duranium, vàCrytals
- Astra Yata’s Beliefcần: Neveh Spice, Eveh Lumber, vàCrytals
- Astra Juke’s Principlecần: Emperor Salmon, Neveh SpiceCrytals
- Astra Lyzabet’s Elixircần: Eveh Lumber, Duranium, Crytals
- Astra Elsa’s Wisdomcần: Duranium, Eveh LumberCrytals

 

Còn thắc mắc khác? Liên hệ