Chúng ta có thể mua đồ trong Shop Hội chứ?

Đúng, chúng ta có thể mua đồ trong Shop Hội. Chúng ta có thể mua một số thứ như:

 • Luminite chất lượng
 • Bình Max HP
 • Đá hồi sinh
 • Bình chính xác
 • Bình xâm chiếm
 • Đá ảo ảnh
 • Bình tỉ lệ bạo kích
 • Bình AP
 • Bình x3 EXP (*Trong thời gian 10 phút)
 • Bình tốc độ di chuyển
 • Bình tốc độ ATK

Còn thắc mắc khác? Liên hệ