Làm sao để nhận Vật liệu tiến hóa?

Bạn có thể nhận Luminites trong shop Pha lêhoặc phân giải trang bị! Luminite thưởng ở mức +1 đến +9, Luminites chất lượng ở mức +10 đến +19, Luminite đỉnh cao sẽ có mức cao hơn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ