Tôi có thể reset Skill và Điểm skill chứ?

Bạn có thể reset Skill hay Điểm skill bằng cách dùng vàng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ