Tôi có thể chat với người khác ở đâu?

Bạn có thể chat với người khác trong Shadow Blood,
hãy tìm đến cột chat ở góc trên phải, tìm icon này chating.png .

Có nhiều tính năng chat khác nhau

  1. Kênh: Bạn có thể chat với nhiều người trong 1 kênh.
  2. Nói nhỏ: Bạn có thể chat 1 - 1.
  3. Nhóm: Bạn có thể chat với thành viên nhóm trong Vực Nether hoặc Hội.
  4. Hệ thống: Bạn có thể xem thông tin bảo trì và nhận vật phẩm từ người chơi khác.

Đổi cài đặt Nói nhỏ và Hệ thống trong Cài đặt.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ