Làm sao để mua trong Shop Hội?

Để mở Shop Hội, bạn phải tham gia hoặc có Hội, nếu bạn chưa tham gia hoặc có hội thì bạn không thể vào Shop Hội. Trong Shop Hội, bạn có thể mua đồ bằng Xu Hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ