Làm sao có điểm skill?

Mỗi lần lên level, bạn sẽ được thưởng 1 điểm skill. Dùng điểm đó để nâng cấp skill. Bạn có thể mua thêm điểm skill.

Chạm nút nhấp nháy để tăng level skill. Nếu hết điểm, bạn có thể mua thêm bằng vàng.

Sắp xếp
Skill bạn nhận được sẽ tự động xếp, nhưng bạn có thể sắp xếp lại nếu muốn. Có 2 loại skill: Loại A và B. Các skill này có thể được thay đổi

Còn thắc mắc khác? Liên hệ