Hộp thư là gì?

Hộp thư rất quan trọng và có một số chức năng, bạn có thể tham khảo bên dưới:

  1. Trong Hộp thư, bạn có thể nhậ được Điểm bạn bè, quà, và vật phẩm.
  2. Mỗi thư có ngày hết hạn riêng. Thư sẽ được bỏ khi hết hạn.
  3. Dùng nút Nhận tất cả để nhận tất cả thư cùng lúc. Tuy nhiên, nút này không khả dụng trong tab Đặc biệt.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ