Đánh bóng là gì và làm sau để đánh bóng Đá linh hồn?

Khi có Đá linh hồn, có một tùy chọn. Nếu bạn Đánh bóng đá linh hồn, bạn có thể mở khóa 5 tùy chọn kia.
Bạn cần Vàng và Bột linh hồn để Đánh bóng đá linh hồnBột linh hồn có thể nhận được từ Đánh trận. Có thể đánh bóng Đá linh hồn sẽ thất bại. Khi Đá linh hồn được đánh bóng thành công, một tùy chọn mới sẽ thêm vào Đá linh hồn.

Giá trị tùy chọn từ việc đánh bóng Đá linh hồn sẽ được gán ngẫu nhiên. Đó là lý do vì sao mọi người rất cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ