Làm sao để hợp nhất đá linh hồn?

Để hợp nhất đá linh hồn, bạn cần lượng cố định đá linh hồn, không kể cấp độ hay chủng loại. Bạn cần vật liệu hợp nhất, vàng, và bột linh hồn để hợp nhất.
Một số đá linh hồn chỉ có thể có được qua việc Hợp nhất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ