Nhân vật của tôi bị hack/chiếm đoạt, tôi nên làm gì?

Nếu bạn bị hack/chiếm đoạt hoặc tin rằng mình bị hack/chiếm đoạt, hãy cung cấp những thông tin sau khi liên lạc với đội hỗ trợ.

Lưu ý: Chia sẻ thông tin tài khoản là vi phạm chính sách riêng tư của chúng tôi và chúng tôi không thể phục hồi bất cứ vật phẩm bị mất nào giúp bạn được. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện như thế khi những mất mác được gây ra bởi dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục hồi sở hữu tài khoản cho bạn nhưng những mất mác sẽ không được trả lại. 

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Game đang chơi:
  • Nhân vật:
  • Server [nếu game có nhiều server]:
  • Những người biết thông tin tài khoản của bạn:
  • Vấn đề xảy ra khi nào (mm/dd/yyyy):
  • Hành động của người chơi sau khi hack/chiếm đoạt:
  • Email đăng kí tài khoản:
  • Địa chỉ IP:
  • Hình chụp màn hình trước khi bị hack/lừa đảo:
  • Tin nhắn:

Vui lòng gửi thông tin chi tiết đến đội hỗ trợ thông qua Gửi thông báo hoặc Gửi yêu cầu.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ