Tôi đã nạp nhưng chưa nhận được vật phẩm

  1. Vui lòng đợi 1x24 tiếng hoặc thử thoát game và vào lại. Một số thiết bị có thể cần khởi động lại và vào game. Nếu vẫn chưa nhận được vật phẩm, hãy làm theo cách số 2.
  2. Vui lòng gửi chi tiết vấn đề của bạn bao gồm dữ liệu cho Đội hỗ trợ thông qua Gửi thông báo hoặc Gửi yêu cầu:
    • Game bạn đang chơi:
    • Tên nhân vật:
    • Vui lòng đính kèm hình chụp của Hóa đơn Google Play và Mã giao dịch (bạn có thể lấy từ https://wallet.google.com) hoặc nếu bạn dùng iOS thì có thể chụp lịch sử giao dịch trong iTunes Store. Hãy gửi thông tin chi tiết cho Đội hỗ trợ của chúng tôi.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ