Tại sao thẻ tín dụng của tôi từ chối mua?

Có một số lý do thanh toán thẻ bị từ chối. Nhiều trường hợp cần được xử lí trực tiếp bởi công ty thẻ hoặc công ty bạn thanh toán. Cũng có thể đơn hàng của bạn không vượt qua được kiểm tra gian lận.
Một số công ty thanh toán mà bạn dùng thẻ tín dụng sẽ thực hiện kiểm tra an toàn và an ninh khắc khe để ngăn trường hợp lạm dụng hay ăn cắp thông tin thẻ. Nếu bạn nhận thấy order bị từ chối không hợp lý, hãy thử các bước sau:

  • Đảm bảo thông tin và địa chỉ thanh toán đúng và được cập nhật
  • Nếu bạn thanh toán cho ai khác, hãy dùng thông tin liên lạc của bạn khi điền thông tin trên trang đặt hàng.
  • Nếu mới sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể có nhiều giới hạn đặt hàng trong thời gian nhất định. Thử đợi 5 ngày làm việc và thực hiện giao dịch mới. Giới hạn này sẽ giảm sau khi bạn trở thành khách hàng thường xuyên.

Nếu thanh toán của bạn vẫn bị từ chối, bạn cần chọn phương thức thanh toán khác.

Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ