Tại sao tôi không thể dùng tính năng Trại huấn luyện?

Trại huấn luyện là kết hợp 2 hiệp sĩ thành 1 hiệp sĩ mới với cấp cao hơn. Để mở tính năng trại huấn luyện, bạn phải có một hiệp sĩ level max (level cơ bản và level cường hóa). Nếu không có, bạn sẽ không thể dùng tính năng đó và sẽ không có hiệp sĩ xuất hiện trong Trại huấn luyện.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ