Tôi đã mua một vài anh hùng và muốn đổi thiết bị. Tôi vẫn nhận được anh hùng chứ?

Đúng, bạn có thể nhận lại anh hùng, miễn sao bạn phải kết nối với tài khoản Google

Còn thắc mắc khác? Liên hệ