Làm sao tôi có thể báo cáo nội dung hay ngôn ngữ không phù hợp?

Hãy báo cáo nội dung không phù hợp cho đội hỗ trợ của LYTOmobi thông qua Gửi thông báo hoặc Gửi yêu cầu. Khi báo cáo, vui lòng đính kèm hình chụp màn hình về nội dung không phù hợp và thông tin người chơi.

Vui lòng báo báo tên chính xác của người chơi. Việc này sẽ giúp LYTOmobi nhanh chóng xác định nội dung và người chơi chính xác.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ