Làm sao để được anh hùng mới?

Bạn có thể nhận anh hùng mới bằng 2 cách:

  1. Mua anh hùng bằng thanh toán Google
  2. Thu thập đủ 5000 vàng để trao đổi trong tính năng THẮNG THƯỞNG nhưng bạn sẽ nhận được anh hùng ngẫu nhiên

Còn thắc mắc khác? Liên hệ