Game có hỗ trợ thanh toán bản địa không?

Có, bạn có thể thực hiện mua dùng thanh toán bản địa chỉ trong một số game, nhưng lại giới hạn trong một số quốc gia. Hãy kiểm tra trực tiếp trong game ở Phương thức thanh toán khác.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ