Phân giải là gì?

Phân giải giống như chia hiệp sĩ SSS của bạn thành 2 hiệp sĩ SS. Nếu bạn cảm thấy không thích hiệp sĩ SSS hiện tại, bạn có thể thử phân giải, và  thử Kết hợp cao cấp lại lần nữa.

Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi Phân giải, vì bạn sẽ mất hiệp sĩ SSS hiện tại, và nhận được 2 hiệp sĩ SS.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ