Tôi có thể chơi cùng bạn bè chứ?

Đúng, chúng ta có thể chơi cùng bạn bè, nhưng chúng ta không thể cùng chơi online, chúng ta chỉ có thể cạnh tranh xếp hạng trên Google hoặc Facebook.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ