Fantasia Heroes hỗ trợ ngôn ngữ nào?

Fantasia Heroes của chúng tôi hỗ trợ những ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh

Còn thắc mắc khác? Liên hệ