Tôi không thể nhớ tài khoản và mật khẩu Google Play!

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản Google, hãy làm theo hướng dẫn trong trang này Google help center article

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc tài khoản Goofle, hãy tham khảo trang này account recovery form

Nếu tài khoản của bạn bị khóa, hãy liên lạc theo trang Google Account Recovery team. Hãy nhớ miêu tả chuyện gì đã xảy ra khi tài khoản bị khóa.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ