Tôi không thể đăng nhập dùng tài khoản Facebook!

Nếu bạn có vấn đề kết nối game với Facebook, bạn cần kiểm tra lại những việc sau.

Trước tiên, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Facebook bằng cách vào “Cập nhật” trên Play Store.

Khi tất cả được cài đặt, hãy chắc chắn bạn đã đăng nhập ứng dụng Facebook, cũng như trong Device Settings. Làm như sau:

  • Vào Cài đặt của thiết bị
  • Tìm và vào Facebook > kiểm tra bạn đã đăng nhập đúng chưa
  • Chạy game lại và kiểm tra tài khoản đã kết nối chưa

Còn thắc mắc khác? Liên hệ