Phần mềm bên thứ ba là gì?

Phần mềm bên thứ ba chứa các ứng dụng chưa xác thực có thể can thiệp vào game. Bằng cách thay đổi chức năng game, phần mềm bên thứ ba nhằm mục đích tạo lợi thế trong khi đặt tài khoản người chơi trước nguy cơ mất thông tin.

Phần mềm bên thứ ba bao gồm:
  1. Hack, "mod", hoặc các chương trình thay đổi chức năng tạo lợi thế khác.
  2. "Bots", hay các dịch vụ và scripts tự động khác.
  3. Các chương trình khác nhằm mục đích sửa đổi hoặc cung cấp những thứ chưa có.

*Nhớ kiểm tra Thông tin chính sách Fair Play chung trước khi dùng phẩn mềm của bên thứ ba hoặc chúng tôi sẽ có hành động cứng rắn với tài khoản của bạn!

Còn thắc mắc khác? Liên hệ