Thêm, Xóa, Chuyển hay Sửa đổi Phương thức thanh toán trong Android

Để mua vật phẩm trong game, trước tiên bạn phải thêm phương thức thanh toán hợp lệ vào Tài khoản Google. Bạn có thể thêm một vài phương thức thanh toán (thẻ, DCb, Paypal) vào tài khoản Google.

Thêm phương thức thanh toán
 1. Vào ứng dụng Google Play Store
 2. Vào Menu > Account > Add payment method
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 4. Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google.
Để biết thêm thông tin về các lựa chọn thanh toán, hãy vào trang này Help Center article.
 
Gỡ bỏ phương thức thanh toán
 1. Vào ứng dụng Google Play Store
 2. Vào Menu > Account
 3. Dưới Phương thức thanh toán, chọn Thêm cài đặt thanh toán
 4. Nếu yêu cầu, hãy đăng nhập vào payments.google.com
 5. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn gỡ bỏ
 6. Chọn Gỡ bỏ > Yes
Phương thức thanh toán sẽ được gỡ bỏ khỏi tài khoản Google
 
Chỉnh sửa phương thức thanh toán
 1. Vào ứng dụng Google Play Store
 2. Vào Menu > Account
 3. Dưới Phương thức thanh toán, chọn Thêm cài đặt thanh toán
 4. Đăng nhập payments.google.com
 5. Chọn phương thức thanh toán muốn sửa đổi
 6. Chọn Edit
 7. Thực hiện thay đổi và chọn Lưu
Thay đổi phương thức thanh toán khi mua vật phẩm
 1. Mở game
 2. Vào cửa hàng
 3. Chọn gói muốn mua
 4. Chọn "Các phương thức thanh toán"
 5. Chọn một phương thức thanh toán hoặc thêm mới
 6. Hoàn thành mua
Lưu ý: nếu bạn thêm phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức đó sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ