Ai xử lí việc mua vật phẩm trong game?

Chúng tôi không xử lí các thanh toán trong game, và cũng không biết được thông tin thẻ của bạn. Điều này là do các giao dịch được hoàn thành thông qua AppStore hoặc PlayStore (tùy thuộc thiết bị của bạn) kết hợp với địa chỉ email của bạn. Hóa đơn cho các giao dịch được gửi về email của bạn bởi Apple hoặc Google sau mỗi giao dịch.

Lưu ý: Các xử lí sau thanh toán được kiểm soát bởi Apple hoặc Google và thay đổi bởi họ.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ