“Skill lãnh đạo” là gì?

Mỗi anh hùng có một “Skill lãnh đạo”, bị động với đội, ví dụ: +8% damage. Điều này rất tốt nhưng có một số điều kiện như “Cần tất cả nhân tố” hay chỉ tác dụng với cùng nhân tố như “+15% damage cho cùng nhân tố”.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ