Làm sao để lấy được tiền hoặc vật phẩm miễn phí trong game?

Thật không may mắn, chúng tôi chưa hỗ trợ tiền hoặc vật phẩm miễn phí trong game vì điều đó không công bằng cho những người chơi khác. Tuy nhiên, có nhiều cách để nhận được tiền hoặc vật phẩm miễn phí trong game:
 
- Kiếm tiền hoặc vật phẩm trong game bằng cách đạt các thành tựu
- Tìm tiền hoặc vật phẩm ẩn trong game bằng cách hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Nhớ rằng game sẽ có nhiệm vụ mỗi ngày, nên hãy luôn kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày!
 
Đừng bao giờ tin những websites cho bạn vật phẩm hoặc tiền trong game miễn phí khi phải cung cấp thông tin cá nhân hay mật khẩu.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ