Tôi có thể thay đổi usernam/nickname không?

Khi mới chơi, bạn có thể nhập username/nickname bạn muốn. Username/nickname sẽ luôn cố định.

Vì lý do an toàn tài khoản, tính năng thay đổi tên hiện chưa có. Bạn không thể thay đổi tên.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ