Làm sao để đổi tài khoản Google để thực hiện mua vật phẩm?

Nếu bạn cố gắng mua vật phẩm, nhưng không được vì liên kết với tài khoản Google khác, bạn phải đổi tài khoản thanh toán để thực hiện.
 
Các bước thực hiện như sau:
 
TRƯỚC TIÊN, đảm bảo tài khoản Google bạn muốn đã được thêm vào thiết bị. Hãy xem Help Center article nếu bạn cần hướng dẫn thực hiện.
 
SAU ĐÓ, đảm bảo tiến trình của bạn được lưu an toàn trên Google Play:
  1. Mở Google Play và đăng nhập đúng tài khoản
  2. Mở game, vào cài đặt.
  3. Chọn đăng nhập Google Play để kết nối game với Google Play
CUỐI CÙNG, tải lại game với cùng tài khoản:
  1. Gỡ bỏ game khỏi thiết bị
  2. Mở Play Store và vào Cài đặt
  3. Đảm bảo tài khoản đang hiển thị đúng như mong muốn
  4. Cài đặt lại game
  5. Chạy game và tiến hành mua vật phẩm. Tài khoản thanh toán sẽ đúng như cấu hình lúc cài đặt.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ