“Cường hóa” là gì?

Đây là nơi bạn tăng level của anh hùng bằng cách hy sinh anh hùng khác. Kinh nghiệm đạt được sẽ tăng nếu anh hùng hy sinh có cùng nhân tố, tăng tùy thuộc vào hạng của anh hùng hy sinh.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ