“Nâng cấp” là gì?

Bạn có thể Nâng cấp anh hùng lên +5 bằng cách hy sinh anh hùng khác. Tuy nhiên, chỉ có 1 cơ hội nâng cấp tùy thuộc vào hạng của anh hùng được nâng cấp và hạng của anh hùng hy sinh. Cũng có anh hùng chỉ dùng để cường hóa. (MAX +5)

Còn thắc mắc khác? Liên hệ