Làm sao để có đá tiến hóa?

Bạn có thể có được nó từ ngục Thứ bảy hoặc một số tầng ở tháp vô tận và từ thưởng thành tựu.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ