Thông tin hội đánh boss

Có 10 hội boss, và được chuyển đổi 4 ngày 1 lần theo thứ tự sau:

  1. Nehreja (Nerja).
  2. Tiamat (Tiamet).
  3. Aaron.
  4. Seraph.
  5. Leto.
  6. Mei.
  7. Kiros.
  8. Distroian.
  9. Kushyal.
  10. Acheron.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ