Gợi ý Thế giới boss và boss

Ưu tiên dùng 1 hiệp sĩ, 3 đấu sĩ, 1 tu sĩ. Ở hầu hết trường hợp: Đấu sĩ tạo nhiều damage hơn những lính khác. Nhìn kĩ vị trí đòn công đặc của boss và đặt nhóm tương ứng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ