Làm sao để tạo Hội?

Để tham gia hoặc tạo hôi, bạn phải có ít nhất 1 nhân vật đạt level 15. Sau đó tính năng Hội sẽ được mở. Từ đó, bạn có thể bắt đầu tham gia Hội hoặc tạo Hội mới.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ