Làm sao để tham gia tính năng Chiến trận hội?

Bạn phải là thành viên của Hội để tham gia Chiến trận hội. Mỗi thành viên hội (không kể vị trí) có thể tham gia Chiến trận hội. Nhưng bạn không thể tham gia Chiến trận hội nếu vừa mới tham gia Hội chưa tới 12 tiếng. Bạn phải là thành viên hơn 12 tiếng để vào Chiến trận hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ