Làm sao để nhận hiệp sĩ mới?

Bạn có thể nhận hiệp sĩ mới từ Tavern, hộp hiệp sĩ (Bạn có thể nhận hộp hiệp sĩ từ thưởng nhiệm vụ), Phiêu lưu hiệp sĩ, Viễn chinh và Sự kiện.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ