Gợi ý hiệp sĩ SSS

Hiệp sĩ cấp SSS rất khó để có được. Vì họ là cấp độ cao nhất của hiệp sĩ. Cách dễ có hiệp sĩ đó là từ các sự kiện thình thoảng được tổ chức bởi Game.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ