Thịt là gì?

Thịt là tài nguyên quan trọng dùng để chơi Ngục thường và Ngục anh hùng, chúng cần để tham gia hầu hết các hoạt động.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ