Làm sao để tham gia và tạo hội?

Khi level đội đạt 11, bạn có thể tham gia hoặc tạo hội. Vào menu hội, tìm và tham gia hội có sẵn hoặc bạn có thể tự tạo hội cho mình với 500.000 vàng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ