"Phó trưởng hội" là gì?

Phó trưởng hội là người giúp cho trưởng hội, bạn có thể có tối đa 3 phó hội. Phó có thể mời hoặc loại bỏ thành viên hội, có thể kích hoạt hay nâng cấp buff hội (chỉ khi trưởng hội cho phép trong cài đặt hội).

Còn thắc mắc khác? Liên hệ