"Vàng" là gì?

Tiền chính dùng để nâng cấp/cường hóa… cho nhóm/vật phẩm, và cũng được dùng cho triệu hồi thường. Có thể kiếm vàng qua các hoạt động và mua bằng ngọc.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ