Làm sao để lên level đội?

Cách nhanh nhất để lên level đội là thực hiện nhiệm vụ hàng ngày; và nếu bạn có thêm thịt, hãy tham gia vào Ngục thường và Ngục anh hùng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ