"Đá thời gian" là gì và làm sao để có nó?

Sau khi đã vượt qua Ngục thường và Ngục anh hùng với 3 sao, bạn có thể càng quét ngục đó bằng Đá thời gian. Với đá này, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi cần tìm vật phẩm và đá anh 

Còn thắc mắc khác? Liên hệ