Làm sao để tiến cứ thành viên lên phó hội?

Bạn có thể tiến cứ thành viên thành phó hội bằng cách chọn thành viên và chọn Tiến cử phó hội trong menu Thành viên hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ