Buff hội

Được mua bằng Vé hội cho phép mọi người dùng buff 2 tiếng, việc này rất tốt cho thành viên hội.

Buff hội:
Lửa: Tăng công của các anh hùng hệ hỏa
Băng: Tăng công của các anh hùng hệ thủy
Đất: Tăng công của anh hùng hệ thổ
Kim: Tăng công của anh hùng trung tính
Mạnh cùng nhau: Tăng HP của anh hùng
Bảo vệ lửa: Giảm damage của anh hùng hệ hỏa
Bảo vệ băng: Giảm damage của anh hùng hệ thủy
Bảo vệ đất: Giảm damage của anh hùng hệ thổ
Bảo vệ kim: Giảm damage của anh hùng trung tính

Còn thắc mắc khác? Liên hệ