Skill lãnh đạo là gì?

Một số anh hùng có "Skill lãnh đạo" anh hưởng bị động đến đội, ví dụ +8% damage cho tất cả thành viên hệ nước. Nếu bạn đặt anh hùng chính của bạn bè vào đội, bạn sẽ nhận được lợi ích từ skill lãnh đạo bổ sung đó. Đừng lo lắng khi anh hùng leader bị hạ, skill leader vẫn còn.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ