Làm sao để "Tiến hóa" anh hùng?

Khi anh hùng đạt level max, nếu bạn có tất cả thành phần tiến hóa, bạn có thể tiến hóa anh hùng. Mở menu Nhân vật, chọn anh hùng đã có đủ thành phần và level đã max, chạm "Tiến hóa". Sau đó, sao của anh hùng sẽ tăng ^^

Còn thắc mắc khác? Liên hệ