Làm sao để nâng cấp trang bị?

Bạn có thể nâng cấp trạng bị khi đạt level max. Khi trang bị đạt level max, bạn cần một ít đá nâng cấp ( nhận từ cửa hàng và ngục). Sau khi đã nâng cấp, hạng sao sẽ tăng.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ